Giant Snakehead on Iwashi 5.5

Giant snakehead (4kg 68cm) was caught with a Nikko Iwashi 5.5 at Kaeng Krachan reservoir in Thailand.