Shenandoah River Smallies on Nikko Hellgrammites

Nikko hellgrammites are smallmouth candy.